Tertios uso

1. General

1.1. Selamat datang ke Bit-IQ.co("Laman Web").

1.2. Laman web ini termasuk maklumat mengenai platform pihak ketiga (the “Platform Pihak Ketiga”) untuk beroperasi dengan Bitcoins (the "Perkhidmatan").

1.3. Syarat penggunaan ini (the "Syarat") mengawal penggunaan yang anda ("Awak awak" o "Pengguna") buatan Laman Web atau Perkhidmatan. Anda harus membaca Terma ini dengan teliti secara keseluruhan sebelum menggunakan Perkhidmatan. Sila ambil perhatian bahawa Terma ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara Anda dan Syarikat, dan jika Anda tidak bersetuju dengan mana-mana peruntukan Terma ini, Anda mesti segera berhenti menggunakan Laman Web. Dengan menggunakan tapak web, anda bersetuju menerima Syarat, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

Terma ini menggabungkan dasar privasi kami dan dengan menerima Terma ini, anda mengesahkan bahawa anda juga menerima dan bersetuju dengan dasar privasi kami (anda boleh menyemak dasar privasi kami dengan mengklik di sini).

2. Kelayakan

2.1. Anda hanya berhak menggunakan Laman Web jika anda memenuhi semua yang berikut:

2.1.1. Anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

2.1.2. 2.1.2. Anda mempunyai hak, kuasa dan keupayaan untuk memasuki Terma ini dan untuk mematuhi semua terma dan syarat Terma ini.

2.1.3. Anda tidak dilarang daripada menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan mengikut undang-undang negara di mana anda tinggal atau berada semasa menggunakan Laman Web.

2.2. Syarikat tidak membuat representasi atau waranti, nyata atau tersirat, mengenai kesahihan Laman Web dan/atau Perkhidmatan dan/atau penggunaan mana-mana orang terhadap Laman Web dan/atau Perkhidmatan, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan tidak sah Laman Web. dan/atau Perkhidmatan oleh Pengguna.

3. Wilayah terhad

3.1. Walau apa pun keluasan perkara di atas, Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menyekat ketersediaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) kepada (i) mana-mana Pengguna di mana-mana wilayah ("Wilayah Terhad”), dan (ii) mana-mana Pengguna yang tidak mematuhi dasar dan amalan AML (anti pengubahan wang haram) dan/atau KYC (kenali pelanggan anda) Syarikat, atau (iii) yang dipercayai secara munasabah oleh Syarikat boleh mendedahkannya kepada undang-undang, risiko pengawalseliaan, reputasi atau ekonomi.

3.2. Wilayah [usa' kanada' israel] secara khusus dikecualikan daripada Syarat ini, dan membentuk Wilayah Terhad.

3.3. Jika Syarikat secara munasabah percaya bahawa mana-mana persekitaran undang-undang atau kawal selia (dan/atau sebarang perubahan sebenar atau yang dicadangkan kepadanya) dalam wilayah yang berkaitan akan mendedahkan Syarikat kepada risiko undang-undang, kawal selia, reputasi atau ekonomi di wilayah tersebut jika Syarikat terus menyediakan atau Oleh menjadikan Laman Web dan/atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) tersedia kepada Pengguna di wilayah tersebut, Syarikat boleh memaklumkan kepada Anda tentang keputusannya untuk menetapkan wilayah tersebut sebagai Wilayah Terhad, dan selepas notis tersebut Anda akan berhenti menggunakan Laman Web tersebut dengan serta-merta dan/atau Perkhidmatan.

3.4. Syarikat boleh mengenakan keperluan atau syarat tambahan sebelum menerima Pengguna yang menetap atau datang dari negara tertentu mengikut budi bicara mutlaknya. Di samping itu, adalah diakui bahawa, jika mana-mana Pengguna pergi ke Wilayah Terhad, Laman Web dan/atau Perkhidmatan Syarikat mungkin tidak tersedia dan/atau mungkin disekat di dalamnya.

4. Aktiviti yang dilarang

4.1. Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan dengan cara yang hormat, dan anda bersetuju untuk tidak:

4.1.1. Pautan ke Laman Web dan/atau menggunakan Laman Web untuk tujuan memuat naik, memuat turun, mengedar, menyiarkan atau menghantar (a) maklumat atau bahan lain dengan cara yang melanggar mana-mana hak, termasuk hak harta intelek, perlindungan hak privasi atau mana-mana hak lain; (b) maklumat atau bahan lain yang penerbitan atau penggunaannya dilarang kerana menimbulkan ancaman, bahaya, penghinaan, fitnah, fitnah, perkauman atau kandungan yang tidak sesuai; (c) maklumat atau bahan lain yang termasuk virus atau perisian lain yang boleh membahayakan sistem komputer Syarikat atau pihak ketiga atau dengan cara yang boleh menyekat atau menghalang orang lain daripada menggunakan Laman Web; (d) maklumat atau bahan lain yang melanggar mana-mana undang-undang; atau (e) maklumat atau bahan lain yang merangkumi apa-apa jenis iklan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.

4.1.2. Alih keluar atau ubah suai sebarang atribusi, notis undang-undang atau sebutan atau label proprietari lain di Laman Web.

4.1.3. Gunakan Perkhidmatan menggunakan mana-mana antara muka selain daripada Laman Web.

4.1.4. Campur tangan dalam penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan oleh Pengguna lain.

4.1.5. Gunakan bot atau kaedah automatik lain untuk mengakses atau menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

4.1.6. Muat naik atau hantar (atau cuba memuat naik atau menghantar), tanpa kebenaran nyata Syarikat, sebarang bahan yang bertindak sebagai mekanisme pasif atau aktif untuk pengumpulan atau penghantaran maklumat, termasuk, tanpa had, pepijat web, kuki atau peranti lain yang serupa Spyware.

4.1.7. Mengambil bahagian dalam pembingkaian, pencerminan” atau sebarang bentuk simulasi lain penampilan atau fungsi Perkhidmatan.

4.1.8. Melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai, menggalakkan atau mempromosikan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelanggaran hak cipta, pelanggaran tanda dagangan, fitnah, pencerobohan privasi, kecurian identiti, cetak rompak, pemecahan atau pengedaran perisian palsu.

4.1.9. Buat apa-apa perubahan dan/atau campur tangan dalam apa jua cara dengan kod sumber Laman Web dan muatkan sebarang perisian dan/atau aplikasi yang boleh membahayakan atau menyebabkan kerosakan kepada Syarikat, Laman Web atau mana-mana pihak ketiga yang lain.

4.1.10. Nyahhimpun, nyahkompilasi atau kejuruteraan balik mana-mana perisian atau teknologi lain yang disertakan pada Laman Web atau digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan.

4.2. Anda mengakui bahawa, tanpa menjejaskan mana-mana hak lain Syarikat, sekiranya Syarikat bimbang bahawa penggunaan Laman Web anda tidak mematuhi peruntukan Terma ini atau mana-mana undang-undang yang terpakai, Syarikat mungkin menjejaki penggunaan anda terhadap Laman Web. Laman Web atau Perkhidmatan, menghalang anda daripada mengakses Laman Web, memindahkan corak tingkah laku anda di Laman Web kepada pihak ketiga, dan sebarang tindakan lain yang dianggap wajar oleh Syarikat untuk melindungi hartanya dan/atau hak dan/atau hak pihak ketiga.

5. Hak harta intelek

5.1. Laman Web dan kandungannya, termasuk bahan video, teks, foto, logo, reka bentuk, muzik, bunyi, angka, jenama dan sebarang kandungan lain di Laman Web dilindungi oleh hak harta intelek Syarikat atau pihak ketiga. .

5.2. Antara Syarikat dan Pengguna, Syarikat mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Laman Web dan Perkhidmatan. Penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan tidak memberikan kepada Pengguna mana-mana hak harta intelek yang diperbadankan dalam Laman Web dan/atau Perkhidmatan, kecuali hak untuk menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan mengikut terma daripada Syarat ini.

5.3. Pengguna hanya boleh menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial.

5.4. Pengguna tidak boleh, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak lain, untuk mengubah suai, menyahsusun, membuka, kejuruteraan songsang, menyalin, memindahkan, mencipta karya terbitan, menyewa, mensublesenkan, mengedar, mengeluarkan semula berbingkai, menerbitkan semula, mengikis, memuat turun, memaparkan, menghantar, menerbitkan , memajak atau menjual dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara, secara keseluruhan atau sebahagiannya, digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan mengikut Terma atau sebaliknya mengeksploitasi mana-mana kandungan Laman Web tanpa terlebih dahulu nyata. kebenaran bertulis Syarikat.

6. Had liabiliti

6.1. Penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan dan penggunaannya, termasuk waranti tersirat kebolehdagangan, hak milik, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran, kegunaan, kewibawaan, ketepatan, kesempurnaan, dan ketepatan masa. Sehubungan itu, Perkhidmatan, termasuk semua kandungan dan ciri yang tersedia pada atau diakses melalui Laman Web, disediakan "sebagaimana adanya", "sebagaimana tersedia" dan "dengan semua kesalahan".

6.2. Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, Syarikat tidak bertanggungjawab untuk (a) kesilapan, kesilapan atau ketidaktepatan dalam mana-mana kandungan yang terkandung di Laman Web; (b) sebarang gangguan atau pemberhentian penghantaran ke atau dari Laman Web atau melalui Perkhidmatan; (c) sebarang pepijat, virus, kuda Trojan atau seumpamanya yang mungkin dihantar ke atau melalui Laman Web atau Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga.

6.3. Anda bersetuju untuk menanggung rugi Syarikat daripada sebarang kerugian yang disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, kepada Anda dan/atau mana-mana pihak ketiga lain, berkenaan dengan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan yang anda buat berdasarkan kandungan Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

6.4. Walau apa pun, Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit, termasuk sebarang kehilangan keuntungan atau kehilangan data yang timbul daripada penggunaan Laman Web dan/atau anda. Perkhidmatan atau bahan lain pada, diakses melalui, atau dimuat turun daripada Laman Web atau sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort, atau mana-mana teori undang-undang lain, dan sama ada Syarikat telah dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan ini dan dalam kes di mana pihak berkuasa kehakiman mendapati Syarikat bertanggungjawab, liabilitinya tidak akan melebihi 1.000 USD. Had liabiliti di atas hendaklah terpakai setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dalam bidang kuasa yang berkenaan.

6.5. Anda secara khusus mengakui bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna atau kelakuan memfitnah, menyinggung atau menyalahi undang-undang mana-mana pihak ketiga dan bahawa risiko bahaya atau kerugian daripada perkara di atas terletak sepenuhnya pada Anda.

6.6. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang masalah atau kerosakan teknikal talian telefon atau rangkaian, sistem komputer dalam talian, pelayan atau pembekal, perkakasan, perisian, kegagalan akibat masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas. Trafik Internet (atau ketidakbolehcapaian Internet) atau ketidakserasian antara Laman Web atau Perkhidmatan dan penyemak imbas anda dan/atau peralatan lain. Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, Syarikat tidak memikul tanggungjawab atau risiko untuk penggunaan Internet oleh Anda.

7. Perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga

7.1. Semasa menggunakan Perkhidmatan, Anda boleh melihat kandungan atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk iklan dan ulasan pada Platform Pihak Ketiga.

7.2. Kami tidak mengawal, menyokong atau menerima pakai kandungan atau perkhidmatan sedemikian, dan ia mungkin tidak sentiasa tepat atau terkini.

7.3. Sehubungan itu, kami mengesyorkan agar anda mengesahkan semua maklumat secara bebas sebelum bergantung padanya, dan sebarang keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan maklumat tersebut adalah tanggungjawab anda sendiri.

8. Pautan

8.1. Laman Web ini mungkin mengandungi pautan, kandungan, iklan, promosi, logo dan bahan lain daripada laman web atau perisian lain yang dikawal atau ditawarkan oleh pihak ketiga ("Pautan"). Kami memberi amaran kepada anda untuk memastikan anda memahami risiko yang terlibat dalam menggunakan tapak web, perisian atau bahan tersebut sebelum anda mendapatkan, menggunakan, bergantung pada atau membeli apa-apa melalui atau berdasarkan tapak web atau perisian tersebut. Pautan sedemikian disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda, dan anda bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan anda tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan atau pergantungan anda pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia di tapak web atau perisian lain.

8.2. Kemasukan Pautan di Laman Web tidak membentuk pengesahan, kebenaran, penajaan, gabungan atau sebarang hubungan lain antara Syarikat dan tapak web, perisian atau pengendalinya.

8.3. Kami tidak menyemak mana-mana atau semua Pautan tersebut dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak web atau perisian yang dipautkan. Kami menasihati anda untuk memastikan anda memahami risiko yang terlibat dalam menggunakan tapak web atau perisian tersebut sebelum anda mendapatkan, menggunakan, mempercayai atau membeli apa-apa melalui laman web atau perisian ini. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia di laman web atau perisian lain.

9. Pelbagai

9.1. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, meminda, mengubah suai atau menghentikan, dari semasa ke semasa, mana-mana Perkhidmatan dan/atau memperkenalkan Perkhidmatan baharu. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang dialami oleh Anda akibat perubahan tersebut dibuat dan Anda tidak akan mempunyai tuntutan terhadap Kami dalam hal ini.

9.2. Kami boleh mengubah suai Terma ini dari semasa ke semasa. Apabila kami berbuat demikian, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan versi terkini dan tarikh semakan di bahagian atas halaman ini dan sebarang perubahan akan berkuat kuasa serta-merta selepas siaran tersebut. Penggunaan berterusan Laman Web anda selepas sebarang perubahan menjadi berkesan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma yang telah disemak.

9.3. Pengguna menerima bahawa penghantaran maklumat ke atau dari Laman Web tidak mewujudkan antara dia dan Syarikat sebarang hubungan selain daripada yang dinyatakan dalam Syarat ini.

9.4. Syarat dan Polisi Privasi ini, dengan pengubahsuaiannya, merupakan satu-satunya perjanjian yang sah antara Syarikat dan Pengguna, dan tiada pengisytiharan, janji, persetujuan atau komitmen, sama ada bertulis atau lisan, yang tidak termasuk dalam Syarat Polisi Privasi akan mengikat para pihak.

9.5. Kegagalan atau kelewatan kami dalam melaksanakan mana-mana hak, kuasa atau remedi di bawah peruntukan dokumen ini tidak akan membayangkan penepian ini, dan juga tidak akan melaksanakan satu-satunya atau sebahagian daripada mana-mana hak, kuasa atau remedi menghalang sebarang pelaksanaan atau pelaksanaan lain. mana-mana hak, kuasa atau sumber lain.

9.6. Jika mana-mana peruntukan Syarat ini didapati oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, maka peruntukan tersebut akan diputuskan daripada Syarat ini dan baki Syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan tersebut diputuskan dan akan dikuatkuasakan. mengikut termanya; walau bagaimanapun, dalam keadaan sedemikian, Terma ini akan ditafsirkan untuk memberi kesan, setakat yang mungkin dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kepada maksud dan tujuan peruntukan yang dikecualikan seperti yang ditentukan oleh mahkamah undang-undang tersebut. bidang kuasa berwibawa.

9.7. Kami boleh memindahkan atau menyerahkan mana-mana dan semua hak dan kewajipan kami di bawah ini kepada mana-mana pihak ketiga; Walau apa pun perkara di atas, Laman Web dan/atau mana-mana Perkhidmatan mungkin dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda tidak boleh memindahkan, menyerahkan atau mencagarkan dalam apa jua cara mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah Terma ini.