Polityka prywatności

Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona, aby poinformować Cię o tym, w jaki sposób zarządzamy, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje, które nam przekazujesz w związku z naszą witryną Bit-IQ.co („witryna”).

Będziemy przestrzegać następujących zasad:

 • Zachowaj przejrzystość w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych o Tobie:

Dla nas ważne jest, abyś przez cały czas posiadał wszystkie niezbędne informacje, abyś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu zastosujemy różne techniki i środki mające na celu dostarczenie Ci odpowiednich informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, w odpowiedni sposób i we właściwym czasie.

Ponadto, jeśli uznamy, że konieczne jest podanie Ci określonych informacji, przekażemy Ci je w odpowiednim czasie i miejscu.

Z przyjemnością odpowiemy również na wszelkie pytania i udzielimy wszelkich wymaganych wyjaśnień, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. W tym celu możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email chroniony]

 • Traktuj Dane Osobowe o Tobie wyłącznie w celach wskazanych w Polityce:

Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, obejmują między innymi udostępnienie Ci naszej strony internetowej i świadczenie zawartych w niej usług („Usługi”), poprawę komfortu korzystania z naszej strony internetowej, ulepszenie naszych usług (w tym stronie internetowej), chronić nasze prawa i interesy, prowadzić działania handlowe i administracyjne, które wspierają świadczenie naszych usług na rzecz naszych użytkowników i/lub przestrzegać wszelkich wymogów prawnych i/lub regulacyjnych.

Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zrozumieć Twoje osobiste potrzeby i preferencje.

 • Zainwestuj znaczne zasoby w poszanowanie swoich praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
  • Stosujemy znaczne zasoby, aby umożliwić Ci korzystanie z Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą. W związku z tym możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, gdy chcesz przejrzeć swoje dane osobowe, zlecić nam ich modyfikację, usunięcie, zaprzestanie ich wykorzystywania w określonych lub ogólnych celach lub przekazanie ich Tobie lub osobie trzeciej. Twoje życzenia zrealizujemy zgodnie z prawem.
 • Zabezpieczenie danych osobowych o Tobie:

Chociaż nie możemy obiecać absolutnej ochrony Twoich Danych Osobowych, możemy obiecać, że będziemy wykorzystywać i nadal stosować szeroki zakres środków i środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych.

Nasza pełna polityka prywatności.

 1. Zakres zastosowania?

Niniejsza Polityka opisuje rodzaj Danych Osobowych, które Firma gromadzi na temat osób fizycznych oraz w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje, udostępnia osobom trzecim, zabezpiecza je, przetwarza itp.

W niniejszej Polityce „Dane Osobowe” odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami, które posiadamy lub do których mamy dostęp.

W niniejszej Polityce „przetwarzanie” Danych Osobowych odnosi się do każdej operacji lub zestawu operacji wykonywanych na Danych Osobowych, w tym gromadzenia, rejestracji, organizacji, strukturyzacji, przechowywania, adaptacji lub zmiany, odzyskiwania, konsultowania, wykorzystywania, ujawniania poprzez transmisję , nadawanie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych.

Nasze Usługi są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie ani nie żądamy informacji od osób poniżej 18 roku życia ani świadomie nie zezwalamy takim osobom na dostęp do naszych Usług. Jeśli dowiemy się, że zebrano informacje o dziecku, podejmiemy uzasadnione kroki w celu jak najszybszego usunięcia takich informacji.

 1. Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe o Tobie za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług, korzystasz z naszych kanałów obsługi, korzystasz ze strony internetowej i/lub kontaktujesz się z nami. W niektórych przypadkach będziesz aktywnie przekazywać nam Dane Osobowe, a w innych będziemy gromadzić Dane Osobowe o Tobie, badając i analizując korzystanie z naszych Usług i / lub kanałów naszych usług.

 1. Nie ma obowiązku podawania danych osobowych firmie i jej konsekwencji

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych na swój temat. Jednak w niektórych przypadkach niepodanie takich Danych Osobowych uniemożliwi nam świadczenie Usług Tobie, uniemożliwi korzystanie z Witryny i / lub spowoduje nieprawidłowe działanie naszych Usług i Witryny.

 1. Jakie dane osobowe zbieramy o Tobie?

Dane osobowe Gromadzimy za każdym razem, gdy przeglądasz Witrynę: informacje te obejmują dziennik aktywności online, informacje o ruchu (w tym między innymi adres IP, czas dostępu, datę dostępu, odwiedzane strony internetowe i mobilne), używany język, raporty o awariach oprogramowania i rodzaj używanej przeglądarki, informacje dotyczące używanego urządzenia.Niektóre z tych informacji mogą nie identyfikować użytkownika osobiście, a zatem nie stanowią Danych Osobowych.

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy: wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie, kontaktując się z nami.

Dane osobowe, które przekazujesz nam specjalnie w celu wysłania stronom trzecim: informacje te obejmują Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i jego podstawa prawna

Spółka przetwarza Twoje Dane Osobowe w jednym lub większej liczbie celów opisanych w tej sekcji i zgodnie z odpowiednią podstawą prawną.

Firma nie będzie przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania. Podstawy prawne, zgodnie z którymi Spółka może przetwarzać Państwa Dane Osobowe, są następujące:

 1. Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dotyczy to przypadków, w których konkretnie przekazujesz nam swoje dane za pośrednictwem Serwisu, abyśmy mogli je udostępniać osobom trzecim.
 2. Leczenie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią. Na przykład w celu ulepszenia naszych usług lub w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 3. Leczenie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając powiadomienie na adres e-mail [email chroniony], w celu otrzymywania informacji dotyczących przeprowadzonej przez Nas recenzji. Ma to na celu abyś mógł wywnioskować, że możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ takie przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią.

Poniższa lista opisuje cele, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe oraz podstawę prawną takiego przetwarzania:

#

Cel

Podstawy prawne

1

Aby na Twoje żądanie udostępnić Twoje dane podmiotom trzecim

Możemy zbierać Twoje Dane Osobowe, aby przedstawić je stronom trzecim, jeśli wyraźnie o to poprosisz.

Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2

Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, prośby i / lub roszczenia

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania w związku z korzystaniem z Usług.

Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

3

Aby spełnić wszelkie zobowiązania prawne lub nakaz sądowy lub administracyjny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych różnych zobowiązań prawnych.

Leczenie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.

4

Aby ulepszyć nasze usługi

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do ulepszania naszych usług. Takie przetwarzanie będzie obejmować między innymi wszelkie dzienniki awarii lub inne raporty o nieprawidłowym działaniu uzyskane w związku z Usługami.

Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

5

Aby zapobiec oszustwom, nadużywanie naszych usług

Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

6

Prowadzenie i utrzymywanie różnych działań, które wspierają świadczenie naszych Usług.

Takie działania obejmują funkcje back-office, działania związane z rozwojem biznesu, podejmowanie strategicznych decyzji, mechanizmy nadzoru itp.

Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

7

Aby przeprowadzić analizę, w tym statystyki

Wykorzystujemy różne środki analityczne (w tym statystyki) do podejmowania decyzji w różnych kwestiach.

Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

8

W celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów oraz interesów osób trzecich, w tym wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów lub interesów osób trzecich, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, regulacjami lub umową, w tym naszymi warunkami i zasadami.

Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Firma może również udostępniać Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, które świadczą nam usługi, takie jak dostawcy przechowywania i hostingu, informacje o adresie IP, analiza doświadczeń użytkownika oraz usługi badawcze, analityczne, techniczne i diagnostyczne.

Ponadto możesz w szczególności zażądać, abyśmy przesłali niektóre Twoje dane osobowe na zewnętrzne platformy transakcyjne Bitcoin. W takich przypadkach udostępnimy Dane Osobowe, które nam w tym celu przekażesz, takim stronom trzecim, a ich wykorzystanie Twoich Danych Osobowych będzie podlegać ich własnej polityce prywatności.

Firma może również udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym, którzy zapewniają Ci zasoby, które pozwalają Firmie wzbogacać i poprawiać poziom usług i produktów, które oferuje swoim użytkownikom.

Firma może udostępniać Twoje Dane Osobowe organom rządowym, lokalnym, urzędowym i regulacyjnym, a także, jeśli takie ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów oraz interesów osób trzecich, w tym wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych .

Ponadto możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe potencjalnym nabywcom lub inwestorom Spółki i/lub dowolnej spółki z grupy spółek, której Spółka jest częścią, lub pożyczkodawcom lub w przypadku jakiejkolwiek podobnej transakcji (w tym sprzedaży aktywów Spółki) Spółki i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy spółek, której Spółka jest częścią) i/lub w związku z jakąkolwiek fuzją, reorganizacją, konsolidacją lub upadłością Spółki i/lub jakiegokolwiek spółka grupy spółek, której jest częścią spółki.

 1. Pliki cookie i usługi stron trzecich

Możemy korzystać z niektórych usług stron trzecich, takich jak firmy analityczne lub firmy wyświetlające reklamy na naszej stronie internetowej, które mogą również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie, a te praktyki i dostawcy podlegają własnym zasadom.

Pliki cookie (które są małymi plikami tekstowymi) są instalowane na urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz lub uzyskujesz dostęp do Witryny. Pliki cookie pozwalają nam zbierać informacje o Tobie i Twoim zachowaniu w celu poprawy komfortu użytkowania, zapamiętania Twoich preferencji i ustawień oraz personalizacji i oferowania Ci produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zbierania statystyk i wykonywania analiz.

Niektóre z plików cookie, których możemy używać, to pliki cookie sesji, które są tymczasowo pobierane na Twoje urządzenie i trwają do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, podczas gdy inne to trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu po zakończeniu przeglądania. pomóc witrynie zapamiętać Cię jako powracającego gościa, gdy ponownie ją odwiedzisz.

Rodzaje plików cookie:

Pliki cookie, których możemy używać, są klasyfikowane według ich funkcjonalności w następujący sposób: 

Rodzaj ciasteczka

Cel

Dodatkowe informacje

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po witrynie i korzystanie z żądanych funkcji. Służą one do dostarczania żądanych treści, produktów i usług.

Te pliki cookie są niezbędne, aby pomóc Twojemu urządzeniu w pobieraniu lub przesyłaniu informacji, dzięki czemu możesz poruszać się po witrynie, korzystać z jej funkcji i powracać do wcześniej odwiedzanych stron.

Te pliki cookie zbierają dane osobowe o Tobie, takie jak nazwa użytkownika i data ostatniego logowania, i identyfikują Cię jako połączonego z witryną.

Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (pliki cookie sesji).

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie służą do rozpoznawania Cię po powrocie do witryny i pozwalają nam zapamiętać Twoje wybory i preferencje.

Te pliki cookie przetrwają zamknięcie przeglądarki internetowej i trwają do odpowiedniego czasu wygaśnięcia.

Wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do dostarczania zbiorczych statystyk dotyczących wydajności witryny oraz do testowania i ulepszania takiej wydajności, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Ponadto umożliwiają nam wykonywanie funkcji analitycznych na stronie.

Te pliki cookie zbierają anonimowe dane, które nie są związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Te pliki cookie są ważne przez różne okresy; niektóre są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne mają nieokreślony okres ważności.

Blokowanie i eliminacja plików cookie

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokować i usuwać niektóre lub wszystkie pliki cookie. Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić w przypadku niektórych bardziej popularnych przeglądarek internetowych:

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre lub wszystkie funkcje i funkcje witryny mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚLEDZENIA ONLINE

W TYM CZASIE TA USŁUGA NIE POZWALA NA ZNAKI BRAKU ŚLEDZENIA.

 1. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej polityce lub przez dłuższy okres wymagany przez obowiązujące nas przepisy, regulacje, polityki i nakazy.

Aby upewnić się, że Twoje Dane Osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne, okresowo sprawdzamy posiadane przez nas Dane Osobowe w celu sprawdzenia, czy jakiekolwiek Dane Osobowe mogą zostać usunięte.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe o Tobie mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. do jurysdykcji innych niż Twoje miejsce zamieszkania) lub do organizacji międzynarodowych. W takich okolicznościach firma przyjmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować ochronę Twoich danych osobowych i zagwarantować zainteresowanym możliwość korzystania ze swoich praw i skutecznych środków prawnych.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pamiętaj, że te zabezpieczenia i ochrona będą dostępne, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:

 • Przekazanie następuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, co do których Komisja Europejska zdecydowała, że ​​zapewnia odpowiedni poziom ochrony przekazywanych jej Danych Osobowych zgodnie z art. 45 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w tym wszelkie transfery zgodnie z ramami Tarczy Prywatności UE-USA;
 • Przekazanie odbywa się zgodnie z prawnie wiążącym i wykonalnym instrumentem między władzami lub organami publicznymi zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. a) RGPD; lub
 • Przekazywanie odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Z klauzulami przyjętymi przez Komisję Europejską można zapoznać się na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
 • Możesz zażądać od Spółki udostępnienia Ci szczegółowych informacji na temat stosowanych przez nią zabezpieczeń w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email chroniony]
 1. Ochrona Twoich danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, w szczególności przypadkowego lub nielegalnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przekazywanych Danych Osobowych, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

Ze względu na zobowiązania prawne lub inne, na które nie mamy wpływu, możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim, takim jak organy publiczne. W takich okolicznościach mamy ograniczoną kontrolę nad poziomem ochrony Danych Osobowych na Twój temat przez takie osoby trzecie.

Wszelkie przesyłanie danych osobowych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczne. Dlatego firma nie może zagwarantować ochrony Twoich danych osobowych, gdy są one przesyłane do nas przez Internet.

 1. Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać linki do stron internetowych i/lub aplikacji osób trzecich. Spółka nie kontroluje takich witryn i aplikacji, ani gromadzenia i/lub przetwarzania Danych Osobowych o Tobie przez takie witryny i aplikacje, a także nie ponosimy odpowiedzialności za takie witryny i aplikacje ani ich polityki i działania w zakresie ochrony prywatności i danych. Niniejsza Polityka nie dotyczy żadnych działań podejmowanych za pośrednictwem takich stron internetowych i/lub aplikacji.

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do stron internetowych i/lub aplikacji takich stron trzecich, zalecamy uważne zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich stron internetowych i/lub aplikacji oraz przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na swój temat.

 1. Zmiany w tej polityce

Od czasu do czasu możemy modyfikować warunki niniejszej Polityki. Za każdym razem, gdy zmodyfikujemy niniejszą Politykę, powiadomimy Cię o takich modyfikacjach, publikując zaktualizowaną Politykę w Witrynie. Ponadto, gdy wprowadzamy istotne modyfikacje niniejszej Polityki, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię o takich modyfikacjach za pomocą środków komunikacji, które uznamy za racjonalnie odpowiednie do poinformowania Cię o takich modyfikacjach, oraz poprzez umieszczenie powiadomienia o takich modyfikacjach w Witrynie. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki na naszej Stronie Internetowej.

 1. Twoje prawa dotyczące danych osobowych o Tobie

Zasadniczo masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy gromadzimy Twoje Dane Osobowe, zażądać przeglądu tych danych, w razie potrzeby sprostowania treści oraz usunięcia Danych Osobowych, których już nie potrzebujemy. Możesz również ograniczyć swoją zgodę na określone przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, przeczytaj ten rozdział:

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą. Aby skorzystać z tych praw, możesz wysłać żądanie wykonania swoich praw na następujący adres e-mail: [email chroniony]

Prawo dostępu

Masz prawo do otrzymania od Firmy potwierdzenia, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, dostępu do Danych Osobowych i następujących informacji (1) celów przetwarzania; (2) kategorie danych osobowych, o których mowa; (3) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych; (4) jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania Danych Osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu; (5) istnienie prawa do żądania od Spółki sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych na Twój temat lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) jeżeli Dane Osobowe nie zostały od Ciebie zebrane, wszelkie dostępne informacje o ich pochodzeniu; (8) istnienie profilowania; oraz (9) jeżeli Dane Osobowe są przekazywane do państwa trzeciego poza EOG lub do organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania.

Firma dostarczy Ci kopię przetwarzanych Danych Osobowych i może pobrać rozsądną opłatę za każdą inną kopię, o którą poprosisz. Jeżeli zgłosisz żądanie drogą elektroniczną i o ile nie zażądasz inaczej, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

Prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W związku z tym, jeśli żądanie narusza prawa i wolności innych osób, Firma może nie odpowiedzieć na żądanie lub zrobić to w ograniczony sposób. 

Prawo do sprostowania

Masz prawo do uzyskania od Spółki sprostowania niedokładnych Danych Osobowych na Twój temat. Biorąc pod uwagę cele leczenia, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Masz prawo do uzyskania od Spółki usunięcia dotyczących Ciebie Danych Osobowych, jeżeli zachodzi jeden z następujących powodów: (a) Dane Osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób ; (b) wycofasz swoją zgodę, na której opiera się leczenie i nie ma innego prawnego powodu leczenia; (c) w dowolnym momencie wniesiesz sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które opiera się na uzasadnionym interesie realizowanym przez Nas lub przez stronę trzecią, i nie ma przekonujących uzasadnionych powodów, dla których przetwarzanie; (d) sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego; (e) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub (f) Państwa Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Unii Europejskiej lub ustawodawstwa państw członkowskich, którym podlega Spółka.

Prawo to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim leczenie jest niezbędne (a) do wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga leczenia zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega Spółka; lub b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia leczenia

Masz prawo do uzyskania od Firmy ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli wystąpi jedna z następujących okoliczności (a) kwestionujesz prawidłowość Danych Osobowych, przez okres, który pozwala Firmie zweryfikować dokładność Danych Osobowych o Tobie; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu swoich Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) Firma nie potrzebuje już Twoich Danych Osobowych do celów leczenia, ale Dane Osobowe są wymagane przez Ciebie do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (d) jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych na Twój temat jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych; lub (e) jeśli Dane Osobowe o Tobie są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim odnosi się to do takiego marketingu bezpośredniego.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone na skutek Twojego żądania, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony prawa innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania Danych Osobowych o Tobie, które dostarczyłeś Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przesłania tych Danych Osobowych innemu administratorowi danych, jeśli (a ) leczenie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy, której jesteś stroną, oraz (b) leczenie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych, masz prawo do tego, aby dane osobowe, które Cię dotyczą, zostały przesłane bezpośrednio przez Spółkę innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z Twojego prawa do przenoszenia danych jest rozumiane bez uszczerbku dla Twoich praw i praw Spółki z tytułu Twojego prawa do usunięcia. Ponadto prawo do przenoszenia danych nie wpłynie negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, w tym profilowania na podstawie tych prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione powody traktowania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wycofania zgody

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ustanowionego przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych w Unii Europejskiej.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, jak wskazano w niniejszym punkcie 13, mogą być ograniczone przez ustawodawstwo Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega Spółka.

Udzielimy Ci żądanych informacji zgodnie z Twoimi prawami opisanymi w niniejszym punkcie 13 bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę żądań. Poinformujemy Cię o tym przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania Twojej prośby, wraz z przyczynami opóźnienia.

Informacje wymagane zgodnie z Twoimi prawami określonymi w niniejszym punkcie 13 będą dostarczane bezpłatnie, chyba że w niniejszym punkcie 13 wskazano inaczej. Gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy (a ) pobierać opłatę, rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę administracyjne koszty udzielenia informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanego działania; lub b) odmówić rozpatrzenia wniosku.

Spółka może poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości w celu realizacji Twojego żądania zgodnie z Twoimi prawami opisanymi w niniejszym punkcie 13, jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej zgłaszającej żądanie.